Yangzhou Zhongshuge | Li Xiang

Yangzhou Zhongshuge Yangzhou Zhongshuge is located in Zhen Yuan which is next to Waterside and in front of the trees. While inheriting the previous solemn and dramatization, we added arch bridge- an indispensa...